FOTO: Europska komisija

Sveučilište u Zagrebu objavilo je

REZULTATE natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE – studijski boravak – za ak. godinu 2017./18. (studenti obavezno moraju pročitati cjelokupan tekst Rezultata – kliknuti na tekst).

Fakultetska povjerenstva izradila su rang liste studenata. Financijska potpora odobrena je na temelju rang lista fakultetskih povjerenstava, a proporcionalno broju upisanih studenata na pojedinoj sastavnici, te broju odobrenih prijava.

Rezultati se nalaze u priloženim tablicama (1 tablica za svaku sastavnicu). Studenti kojima je odobrena financijska potpora, u tablici su označeni plavom bojom, te se za njih automatski smatra da prihvaćaju stipendiju i odlazak na razmjenu. U slučaju odustanka studenta mjesto se dodjeljuje sljedećem studentu na rang listi.

Rezultati Natječaja za  Filozofski fakultet !

STUDENTI SLABIJEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA

Rezultati prijave za slabiji socioekonomski status ak.god. 2017./18.

ZAVRŠNE NAPOMENE

U rezultatima natječaja raspodjeljena su konačna i ukupna odobrena sredstva za aktivnost studijski boravak sukladno odluci Agencije za mobilnost i programe EU za Sveučilište u Zagrebu projekt 2017-HR01-KA103-034937.

POSTUPAK ŽALBE

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti žalba Povjerenstvu fakulteta/akademije u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta. Žalba se podnosi u pisanom obliku na adresu fakulteta/akademije preporučenom poštom. O žalbi odlučuje Povjerenstvo fakulteta/akademije. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje. Protiv odluke o prijavi za slabiji socioekonomski status žalbe se podnose na isti način.
Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.

Sveučilište u Zagrebu
Klasa: 605-01/17-03/9
Urbroj: 380-153/068-17-51
Zagreb, 28. travnja, 2017.

Tekst preuzet sa službene stranice Sveučilišta u Zagrebu.  FOTO: Europska komisija / europa.eu