Izvještaj s prve redovite sjednice Fakultetskog vijeća 31.1. 2017.

Nakon dvosatne rasprave o dnevnom redu, današnju su sjednicu Fakultetskog vijeća o.d. dekana i o.d. prodekani naprasno prekinuli i napustili. Pojedini članovi Fakultetskog vijeća predložili su izmjenu redoslijeda točaka u dnevnom redu, prema kojem bi kao prve točke bile rasprave o verifikaciji prodekanâ, pokretanju postupka za izbor novog dekana te o predstavnicima i zamjenicima u Senatu Sveučilišta. Nakon što je dnevni red o.d. dekana stavljen na glasanje, uz obećanje da će se nakon toga glasati o izmjenama predloženog dnevnog reda, Fakultetsko vijeće je s 52 glasa protiv, 32 glasa za te 6 suzdržanih glasova odbilo prihvatiti taj dnevni red. Postavlja se pitanje čije interese zastupa privremena uprava Filozofskog fakulteta kad je tako olako nakon dvosatnog moraliziranja o dužnosti zanemarila rješavanje nagomilanih točaka o kojima ovise sudbine brojnih studenata i zaposlenika Fakulteta.
Studentski zbor Filozofskog fakulteta najoštrije osuđuje ovakvo sebično i neodgovorno ponašanje o.d. dekana i ostatka privremene uprave.

Jedan svijet jedna borba!

Studentski zbor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu